Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady
Dokumenty ve složkách: Veřejná nástěnka
 (8)
Administrátor, 12. 9. 2020 20:56, zobrazeno 33 x

Okresní stavební bytové družstvo PODĚBRADY
290 01 Poděbrady-Velké Zboží 169/VII
IČO:00228494;č.ú:1417449/0300; Reg:OR MěS Praha, odd. DrXCIX, vl. 864
Tel:325 630 008; e-mail:info@osbdpodebrady.cz,

V Poděbradech dne 1.9.2020

Představenstvo OSBD Poděbrady dle čl. 66 odst.5) Stanov OSBD schválených 11.6.2014
SVOLÁVÁ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
Okresního stavebního bytového družstva Poděbrady,
na datum 21.října 2020 (středa) od 15:30 hod.
do auly Střední zemědělské školy v Poděbradech, Boučkova ul. 355

Pořad jednání:
1) Zahájení, schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele
2) Volba komisí: návrhové, mandátové, ověřovatelů zápisu
3) Zpráva mandátové komise
4) Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019 a první pololetí roku 2020
5) Zpráva kontrolní komise
6) Projednání odvolání členů družstva proti rozhodnutí představenstva
7) Různé a diskuse
8) Projednání a schválení usnesení – Zpráva návrhové komise
9) Závěr schůze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při jednání na Shromáždění delegátů zastupují členy družstva řádně zvolení delegáti nebo náhradníci (dle Stanov čl.68) na období pěti let. Proto je nezbytné, aby delegát i jeho náhradník byl řádně zvolen členy družstva příslušného volebního obvodu.
Nebudete-li se moci osobně zúčastnit, zajistěte účast náhradníka!
Právo hlasovat má delegát, jehož výkon funkce ke dni konání shromáždění delegátů trvá (Stanovy čl. 67 odst.2), proto je nutné, aby každý delegát či jeho náhradník prokázal svůj mandát zápisem z volební schůze svého voleb-ního obvodu (stanovy čl.68 odst.1 až 4), který není starší pěti let (tedy s datem konání po 21.X.2016).
Informujte prosím o obsahu této pozvánky a konání shromáždění delegátů všechny členy vašeho volebního obvodu, eventuálně si zvolte delegáta, který se jednání zúčastní.
Doufáme, že s ohledem na důležitost informací, které na schůzi budou poskytnuty, se jednání zúčastníte a budete zpětně informovat všechny členy družstva ve vašem obvodu.
Jménem představenstva OSBD Poděbrady


ing. Jan P. Loucký v.r., předseda představenstva

Administrátor, 20. 12. 2019 15:59, zobrazeno 892 x

Okresní stavební bytové družstvo PODĚBRADY, 290 01  Poděbrady, Poděbradská 169/VII 

IČ: 00228494; DIČ: CZ00228494;  č.ú:1417449/0300;  datová schránka: f756u4f

TEL: 325 630008; 325 630026; 731118971; e-mail: osbd167@email.czinfo@osbdpodebrady.cz;

_________________________________________________________________________________________________________________________

Přejeme všem dobré zdraví

 

z důvodů ochrany před šířením nemocí: 

ZAVEDEN PŘEPÁŽKOVÝ REŽIM

PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA vydalo z důvodů ochrany zdraví pracovníků i veřejnosti v jednacím bodu 5A20:3 toto usnesení

Usnesení:

Osobní jednání se stranami: v zasedací místnosti, nikoli v kancelářích. Návštěvy doporučuje PD telefonicky domluvit předem

TELEFONICKY NEBO E-MAILEM:

325 630008, 325 630026

info@osbdpodebrady.cz

V havarijních případech tel.č. 731 118 971 - předseda představenstva

Administrátor, 3. 11. 2018 16:08, zobrazeno 412 x

Vážení uživatelé,

v příloze naleznete dokument schválený po ukončení připomínkového řízení představenstvem OSBD Poděbrady, který se týká Zásad ochrany osobních údajů, které potřebujeme k dokonalému poskytování našich služeb ve vztahu k Vám.

Zároveň upozorňujeme, že v bytových domech o více než čtyřech jednotkách (i některých čtyřbytovkách s garážemi) zákony ČR ukládají přijmout vlastní stanovy Společenství vlastníků jednotek (SVJ), zvolit řídící orgány a zajistit notářský zápis do veřejného rejstříku.

Prosím tedy všechny, koho se tato informace týká, jejich společenství vlastníků (SVJ) není ještě zapsáno ve veřejném rejstříku, aby si pročetli návrh stanov SVJ a vyvinuli aktivitu ke splnění zákonných povinností.

OSBD je připraveno Vám při celé proceduře být k dispozici, proto kontaktujte prosím ředitele OSBD. Kontakty naleznete na těchto stránkách.

 

Představenstvo OSBD Poděbrady  

Administrátor, 27. 9. 2017 19:43, zobrazeno 718 x

Máte problém s nalezením cesty k registraci? Pokud ano, vložte na příkazový řádek 

https://www.osbdpodebrady.cz/app/Register/register

a měli byste se dostat přesně tam, kam vás zavede klik na nabídku registrace umístěného na levé straně webové stránky hned pod bočním panelem s uvedenými kontakty.

Registrací na stránkách osbdpodebrady udělujete souhlas s evidencí a správou osobních dat, která uvádíte pro vaši jednoznačnou identifikaci a za jejich vložení jste plně odpovědni sami. Uvádějte pouze takové údaje (zejména pak kontakty), o kterých jste si jisti, že je nesdílíte s někým dalším. Např. neuvádějte e-mailové kontakty, které používáte v zaměstnání nebo služební telefonní čísla. Šíření informací služebními kanály, mají-li být chráněny jako Vaše osobní potom ani my nemůžeme ochránit, že se nedostanou do nesprávných rukou. 
S osobními daty je to asi takto:

a) Co nechcete, aby se vědělo, to nikomu nesdělujte.

b) Co spolehlivě sdělíte jenom nám, to zůstane mezi námi.

c) Co řeknete na veřejnosti, to zůstane veřejné

Po zaregistrování buďte trpěliví. Trvá i několik dní, než dojde ke ztotožnění s údaji, které jste zadali do systému evidence dat v minulosti.

Neshodují-li se přihlašovací údaje plně s těmi. která jste sdělili v minulosti, Vaše registrace se zneplatní.

Pokud Váš pokus o přihlášení neodešle na Vaši e-mailovou adresu výzvu k založení hesla (které se nám nezobrazí, ale je nezbytné pro následné přihlášení na stránky), znamená to, že je někde chyba v ukládaných datech o Vašem vztahu k družstvu. V takovém případě napište e-mail s popisem problému a budeme Vám nápomocni při odstranění nesrovnalostí. 

Přejeme úspěch s přihlášením.

Administrátor, 23. 9. 2017 1:09, zobrazeno 640 x

NEJBLIŽŠÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

OSBD PODĚBRADY

JE SVOLÁVÁNO NA POSLEDNÍ STŘEDU

V MĚSÍCI od 14:00

-------------------------------------------------------------------------------

Pravidelně bývá poslední středu v měsíci, není-li výjmečně stanoveno jinak.

Dle stanov družstva, musí být téma pro jednání známo alespoň týden předem, tedy nejpozději před předposlední středou v měsíci.

Dojdou-li podklady k jednání později, je nutné počítat s tím, že jednání o požadavku bude zařazeno na další jednání (většinou tedy za měsíc). 

Konkrétní datum jednání představenstva vám sdělí sekretariát družstva

 (8)